Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Thực hành các bài tập Giáo viên giao

Bước 1: Sau khi đăng nhập, nhấn vào “Bài tập”

Bước 2: Học sinh sẽ nhấn vào mục “Bài tập cần làm” để hiển thị danh sách bài tập giáo viên giao.

Bước 3: Nhấn vào bài tập cụ thể để thực hành.

Lưu ý: Các bài tập sẽ chia thành các loại:

  •  “Bài tập cần làm”: các bài tập giáo viên giao, học sinh phải làm.
  •  “Bài tập chưa chấm điểm”: các bài tập học sinh đã làm và đã nộp, đang chờ giáo viên chấm điểm.
  • “Bài tập đã nộp”: các bài tập học sinh đã nộp và đã được giáo viên chấm điểm.
  • “Bài tập trễ hạn”: các bài tập đã quá thời hạn quy định mà học sinh chưa làm.

Sau khi làm xong bài tập, với các bài tập không cần giáo viên chấm điểm (như bài tập tiểu luận, bài tập đính kèm tài liệu) thì hệ thống sẽ hiển thị luôn điểm số của bài tập đó.

Mục lục