Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Tạo lớp – thêm học sinh và phụ huynh

Có 2 cách để tạo lớp – thêm học sinh và phụ huynh

Cách 1: Tạo lớp trên website

Bước 1: Trên thanh Menu, nhấn nút “Thêm lớp”.

Bước 2: Điền thông tin: tên lớp học, thời gian kết thúc lớp học

Điền tên lớp học
Chọn ngày kết thúc lớp học

Bước 3: Nhấn “Lưu” để hoàn tất việc tạo lớp

Lớp học đã được tạo thành công

Bước 4: Chọn “Lớp học” để vào giao diện Quản lý lớp học.

Bước 2: Nhấn Chỉnh sửa lớp học.

Bước 3: Trên giao diện Chỉnh sửa lớp, nhấn “Thêm học sinh mới”.

Bước 4: Điền thông tin học sinh hoặc upload danh sách học sinh theo format có sẵn.

Bước 5: Nhấn “Lưu” để hoàn tất việc thêm học sinh hoặc nhấn “Đóng” để hủy bỏ thao tác.

Cách 2: Tạo lớp trên ứng dụng SchoolCento

Bước 1: Trên thanh Menu, nhấn “Lớp” để tạo lớp.

Bước 2: Chọn lớp cần thêm học sinh và lần lượt thêm học sinh và phụ huynh tương ứng 

Next Gửi bài tập hình ảnh
Mục lục